Основни направления в работата на ЦРИСТТ

Координира усилията на новаторите за постигане на търсените резултати в професионално-творческата им дейност и прилагането на нормативни актове в областта на изобретателството;

 • Оказва съдействие и методическа помощ на новаторите за изпълнение на техните творчески планове;
 • Съдейства и създава условия за внедряване на изобретения;
 • Оказва съдействие и стимулира творческата активност, професионални-те интереси и постиженията на новаторите-специалисти от науката, материалното производство и услугите;
 • Установява контакти и развива сътрудничество с асоциации, творчески съюзи и други организации на изобретателите в страната и чужбина;
 • Съдейства за разпространяването на научна, техническа и правна литература в областта на иновациите и предприемачеството;
 • Набира, обработва и предоставя на новаторите актуална информация за български и световни научно-технически постижения;
 • Научно-изследователска, развойна, внедрителска и посредническа дейност;
 • Възлагане на развойната дейност на инженери и научни работници;
 • Техническа, финансова, икономическа оценка и оценка на интелектуалната собственост на конкретни иновации;
 • Изработване на бизнес планове за иновации.

ЦРИСТТ организира

 • Участие в разработване и изпълнение на проекти свързани с индустриални изследвания и технологично развитие;
 • Проучване, разработване и решаване на конкретни задачи, свързани с развитието на отделни отрасли, региони и дейности и с внедряване на съвременни технологии;
 • конкурси и стимулиране на творческите изяви на научно-техническите творци;
 • Подпомагане развитието на високи технологии, в това число и на информационно-комуникационните и на прехода към икономика базирана на знанията;
 • Създаване и управление на фондове, търсене и разкриване на нови източници за набиране на средства за целите на технологичния трансфер;
 • Консултации и преговори с държавни институции, синдикати и организации на работодателите за внедряване на иновативни решения;
 • Банка за идеи за създаване и разработване на нови технологични продукти и иновационни проекти.
%d блогъра харесват това: