Уведомяваме всички членове на СЪЮЗА НА ИЗОБРЕТАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ (СИБ) че, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и във връзка с чл. 15.1 от Устава на СИБ, Управителният съвет на СИБ свиква общо събрание на 23 април 2019 год. от 14.00 часа в гр. София, ул. “Раковски” 108, етаж 2, зала 3, при следния дневен ред:

  1. Отчетен доклад за дейността на Управителния съвет за периода април 2014–март 2019.
  2. Промени в Устава на СИБ.
  3. Приемане бюджет на СИБ за 2019 г.
  4. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителен съвет.
  5. Избор на членовете на нов Управителен съвет.
  6. Избор на почетни членове на СИБ

В общото събрание участват с право на глас  само редовните членове:

  • по един упълномощен представител от юридическите лица – колективни членове на СИБ;
  • всички индивидуални членове на СИБ.

При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе в същия ден от 15.00 часа на същото място и при същия дневен ред.