Съюзът на изобретателите в България проведе общо отчетно-изборно събрание. Беше отчетена работата на управителния съвет през изминалия отчетен период. Събранието прие бюджет на СИБ за 2019 г., взе решение за освобождаване от отговорност на членовете на досегашния управителен съвет, избра нов управителен съвет и почетни членове на организацията.

В отчетния доклад за работата, представен от председателя д-р инж. Марио Христов се подчерта, че през периода ус е продължил да полага усилия за изпълняване функцията на сиб като обединител на своите членове. наред с това са положени усилия за съвместни дейности с всички, които подкрепят българската техническа интелигенция в своята творческа дейност.

Основните насоки и направления, в които са били насочени усилията за реализиране на главната задача на Съюза са издигане на обществения престиж на Съюза и гражданското му присъствие в обществения живот на страната; научно-техническа и информационна дейност; квалификационна дейност с принос за повишаване на знанията; международно сътрудничество и издателска дейност.

Подчерта се също,  че е особено важно за издигане обществения престиж на Съюза като цяло, и на изобретателите като разпознаваема специфична общност, стил на работата на УС е била да откликва, подкрепя и насърчава многостранните прояви в областта на изобретателството и иновациите в страната. Важна част от работата в тази насока е вписването в „Златната книга на българските откриватели и изобретатели”.

Изтъкна се също за добрата работа в СИБ по връчват наградите „Изобретател на годината”. това събитие е повод за гордост и удовлетвореност от добрия престиж и обществена значимост на организацията.

Ключов въпрос за работата през годините се отчете, че е рганизиране и провеждане на изложението „Избретения, Трансфер, Иновации” – ИТИ”. Постоянно се налага осъществяването на пръвоначалната идея – изложбата да даде възможност на изобретатели, селекционери и новатори да демонстрират своите най-нови изобретения, селекции и нови решения.

Беше отчетено, че процесът у нас за развитие на производство, базирано на иновации, на трансфера от възникване на идеята и новото решение до технологичната и пазарната й реализация, на този етап не е удовлетворителен. В този процес има изключения, които вдъхновяват и внасят оптимизъм. Има и иновативни идеи с висок потенциал, но неразработени и непроучени. Участниците се разделиха с надежда през следващите години повече да се говори за конкретни резултати в тази посока, да се говори за ускорено развитие на иновациите в страната, с ясно изразена конкретна пътна карта и със строго спазване на графика за изпълнение.

В новия управителен съвет бяха избрани д-р инж.Бойко Денчев, адв.Васил Павлов, Даниела Пенева, проф.Драгомир Вълчев; адв.Людмил Димитров, д-р инж. Марио Христов, Милен Марков, доц.д-р Роксандра Памукова и проф. Славка Лукипудис. На първото заседание единодушно бяха избрани М.Христов – председател; Сл.Лукипудис – зам.председател, В.Павлов – зам.председател и Л.Димитров – секретар.

СИБ.23.04.19.21

Председателят на УС на СИБ д-р инж.Марио Христов представя отчетния доклад

СИБ.23.04.19.16

Председателят на комисията по промяна на устава и проекто-решенията адв. Васил Павлов докладва предложенията на комисията

СИБ.23.04.19.18  Председателят на комисията по правомощията и избора проф. Славка Лукипудис докладва редовността на събранието и предложенията на комисията