НОМИНАЦИИ В ТРИ КАТЕГОРИИ

Назначената от Председателя на СИБ д-р инж. Марио Христов комисия за определяне номинациите и победителите в конкурса “Изобретател на годината” в състав

Председател: проф.дтн Гаро Мардиросян от Института по Космически Изследвания и Технологии на БАН, и

Членове: доц.д-р Емил Влахов от Института по физика на твърдото тяло на БАН;

доц.д-р инж. Димитър Колев от Института по Инженерна Химия на БАН;

доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев, Председател на Научно-технически Съюз по строителство в България, Ръководител на катедра „Технология и механизация на строителството“ в УАСГ, ОНС доктор и доцент по научна специалност „Технология и механизация на строителното производство“; и

Оля Димитрова – Директор на Дирекция „Експертиза и закрила на изобретенията, полезните модели и промишлените дизайни“ в Патентно ведомство на РБ,

РЕШИ:

От предложени 22 кандидатури за наградата определи следните номинации по категории:

Категория Електроника и Електротехника

инж. Петър В. Тодоров

доц. инж. Симеон Илиев

д-р Стоян С. Гишин

Категория Машиностроене и Строителство

Николай Н. Димитров

инж. Станислав И. Дарачев

проф. дтн инж. Христо Патев

Категория Химия и Биотехнологии

проф. д-р Геновева Начева

проф. дбн Красимира Тодорова-Хайрабедян

д-р Стоян С. Гишин

Обявяване на победителите и връчване на наградите ще състои на церемония на 08.12.2021 при условия в зависимост от моментната пандемична обстановка.

Повече информация за номинираните и техните изобретения ще намерите ТУК