НОСИТЕЛИ НА НАГРАДАТА ИЗОБРЕТАТЕЛ НА ГОДИНАТА 2021

КАТЕГОРИЯ ЕЛЕКТРОНИКА И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

д-р Стоян Стоицов Гишин   

за изобретение МЕТОД И СИСТЕМА ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ

Патент BG№67267 

Патентопритежател: д-р Стоян Стоицов Гишин

Методът и системата намират приложение при зареждане и експлоатация на акумулаторни батерии от различни електрохимични системи. С изобретението се намалява многократно времето на заряд на акумулаторните батерии, което е изключително необходимо при електромобилите, електрокарите и други консуматори. Методът включва последователно пропускане на токови импулси с положителна полярност и отрицателни токови импулси с постоянна продължителност, при дефинирани от компютърна програма преходни режими на промяната на полярността на положителните към отрицателните токови импулси, от отрицателните към положителните токови импулси, от положителните токови импулси към безтокова пауза, от безтокова пауза към положителни токови импулси. Продължителността на положителните токови импулси се определя от достигането на предварително зададената стойност на изменение на електрическото напрежение ДелтаU на акумулаторните батерии. Измерваното изменение на електрическото напрежение ДелтаU на акумулаторните батерии от различни електрохимични системи, се задава в границите от 0,001 до 0,0099 V/клетка при зададен интервал на измерване t в границите от 0,5 до 4,99 s. Системата за зареждане на акумулаторни батерии, реализираща метода, се състои от компютърна конфигурация с инсталиран специализиран софтуер, която е свързана с аналогово-цифров преобразувател (АЦП) и цифрово-аналогов преобразувател (ЦАП), който ЦАП от своя страна е свързан с програмируем импулсен токоизточник (ПИТ), зареждащ акумулаторната батерия, входът на която е свързан към АЦП, а изхода й е свързан, както с АЦП, така и ПИТ.

и за изобретение МЕТОД ЗА ЕЛЕКТРОЕКСТРАКЦИЯ НА МЕТАЛИ ОТ ОЛОВНИ ОТПАДЪЦИ

Патент BG№67319

Патентопритежател: д-р Стоян Стоицов Гишин

Методът намира приложение при електроекстракция на метали от металургично получени разтвори при преработка на оловен скрап, оловна паста, отпадни разтвори с цел извличане на благородни и скъпоструващи метали при повишаване на енергийната ефективност и опазване на околната среда. Методът включва последователно пропускане през електролитната вана на токови импулси с положителна полярност и отрицателни токови импулси с постоянна продължителност, при зададени от компютърна програма преходни режими на промяна, полярността на положителните към отрицателните токови импулси и от отрицателните към положителните токови импулси, като продължителността на положителните токови импулси се определя от достигането на предварително зададена стойност на постоянно измерваното изменение на електрическото напрежение ДелтаU при електроекстракция на различните метали, което се задава в границите от 0,001 до 0,0099 V/клетка при плътност на тока J в границите от 1 A/m2 до 200 A/m2 и при зададен интервал на измерване Делтаt в границите от 0,5 до 9,99 s, а отрицателните токови импулси съответно се задават в интервал Делтаt от 1 до 60 s, при което върху анода се отделя желания метал.

КАТЕГОРИЯ МАШИНОСТРОЕНЕ И СТРОИТЕЛСТВО

Николай Никифоров Димитров

за изобретение ВОДОСТОЧНА КЕРЕМИДА

Патент BG№ 67127 

Патентопритежател: Николай Никифоров Димитров

Изобретението се отнася до водосточна керемида (улама), която да събира покривната вода между две пресичащи се покривни плоскости, образуващи вътрешен покривен ъгъл и да я отвежда към покривни улуци и водостоци. Приложението е в строителството и по-конкретно в покривните конструкции на сгради и други съоръжения. Водосточната керемида представлява пресечен конус, чиято околна повърхнина е срязана едностранно със завити на 180 градуса навътре краища, които формират бордове. По външната част на по-големия диаметър на пресечения конус е оформена гривна, която свършва там, където започват бордовете. Гривната е предназначена за закрепване на покривната керемида върху летвите от покривната конструкция. Чрез припокриване на две съседни покривни керемиди се постига необходимата обща дължина за покриване на цялата дължина на вътрешния покривен ъгъл. Събраната вода, съответно от двете покривни повърхности, се стича в пресечения конус на водосточната керемида. Благодарение на обратната извивка на бордовете всеки от двата водни потока не може да прелива в съответната насрещна страна и водата се стича надолу към водосточните улуци и за изобретенията Светещ ключ, Часовник с обратно движение, Ротор за ветрогенератор, Ветрогенераторно зарядно за електромобил, Гравитационен електрогенератор, Устройство за дезинфекция на банкноти.

КАТЕГОРИЯ ХИМИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ

проф. дбн Красимира Тодорова-Хайрабедян

за изобретение МЕТОД И КИТ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОНКОФУЗИОНЕН ПРОТЕИН

Патент BG№67180 в колектив с Сорен Бохос Хайрабедян

Патентопритежатели: Сорен Бохос Хайрабедян, Красимира Тодорова Хайрабедян и Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов“, БАН

Разработен е метод за откриване на онкофузионен протеин, който съчетава комбинация от имунологичен с молекулярно-биологичен метод, като позволява разпознаването на най-често срещания и с най-високо клинично значение функционално годен онкофузионен протеин при карцином на простатата – TMPRSS2-ERG. Предлаганото решение открива на протеиново ниво двете отделни части на TMPRSS2-ERG. Ако те не са на разстояние от порядъка на една молекула, както и ако са frame shift мутирали, тези две отделни части (домени) няма да бъдат разпознати и тестът ще бъде отрицателен. Обратно, ако има близко разположени домени на TMPRSS2 и ERG в близост от порядъка на една молекула, след първична детекция на двата домена се генерира междинен продукт, който се усилва във втора стъпка с помощта на амплифицираща технология, която позволява детекция на изключително слаб сигнал, получен от много малък брой детектирани фузионни молекули. Разработен е кит за детекция на протеинов продукт, получен при фузия на гените TMPRSS2 и ERG, имащи съответни геномни локации в хромозома 21. За детекция на различни варианти, получени в резултат на различно генно реаранжиране, изследвания фузионен протеинов продукт може да се открие с помощта на специфични антитела, насочени към участъци от пълния функционален протеинов продукт на дивите варианти на гените TMPRSS2 и ERG. По този начин протеините TMPRSS2 и ERG могат да се открият поотделно.