IP point

На 26 април 2010 година Съюзът на изобретателите в България и Патентното ведомство подписаха споразумение за:

Съвместно създаване, поддържане и популяризиране на мини информационно – консултативен център в националния дом на техниката – софия, наречен „ip point”, като място, където изобретатели, студенти, предприемачи, иноватори и др. могат да получат информация и съвет по различни въпроси, свързани с индустриалната собственост, да придобиват знания за използването на системата за индустриалната собственост, как и къде могат да намерят допълнително информация за това, както и достъп до различни бази данни и сайтове във връзка с обектите на индустриалната собственост;

Съвместна разработка на висококачествени материали и информационни помагала за популяризиране на индустриалната собственост и на създадения „ip point”;

Създаването, поддържането и популяризирането на мини информационно – консултативния център “ip point” е резултат от съвместните усилия на двете институции, както следва:

  1. Съюзът на изобретателите в България осигурява техническото обурудване на центъра (хардуер и софтуер);
  2. Патентното ведомство обезпечава  регулярно ip point с информационни материали, литература, включително такава със законодателен характер и печатни издания в областта на ис (на хартиен и/или електронен носител);
  3. Съюзът на изобретателите в България определя поне един служител, който да изпълнява функции на координатор в създадения ip point център, за чиято дейност изплаща месечно възнаграждение за своя сметка;
  4. Патентното ведомство осигурява подготовката на координатора за изпълнение на посочените дейности, чрез обучение от квалифицирани в областта служители на ведомството, както и чрез участие в годишни срещи между координаторите от информационно – консултативните центрове в България и Румъния, или други международни прояви;
  5. Финансовото обезпечаване на участието на един или повече координатори от ip point центъра при съюза на изобретателите в българия, в посочените мероприятия е за сметка на съюза, освен в случаите, в които организаторите на мероприятието поемат разходите за това участие.
%d блогъра харесват това: